blok-oranje-rood

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 november 2023

blok-oranje-rood

Op maandag 20 november a.s. is de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) van FC Zutphen. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kantine op ons sportpark. Hieronder volgt de agenda van de ALV. We hopen jullie allemaal te zien 20 november.

Agenda ALV

NummerOnderwerpIndienerBijlage(n)
1Opening en welkomVoorzitter
2Notulen ALV 28 nov 2022Voorzitter2a
3Ingekomen stukkenSecretaris
4Financiële zaken

- Financieel jaarverslag boekjaar 2022-2023
- Verslag kascommissie
- Goedkeuring balans en staat van baten en lasten (decharge bestuur)
- Geconsolideerd financieel verslag van stichting en vereniging boekjaar 2022-2023
- Vaststellen begroting 2023-2024
- Kascommissie volgende ALV
Penningmeester4a, 4b
5Jaarverslag en verslag commissies 2022-2023

Terugkoppeling vanuit bestuur
- Secretariële zaken
- Voetbalzaken
- Financiële zaken
- Facilitaire zaken
- Horeca
- Commerciële zaken
Bestuur
6Verkiezing en benoeming bestuursleden

- Einde 1e periode en niet herkiesbaar: Jeroen Traas en Pepijn van Schaardenburgh
- Einde 1e periode en herkiesbaar: Aloys Rouweler
Voorzitter
7Kenbaar maken uitgelote nummers obligatie leningVoorzitter
8Verslag Stichting ‘t MeijerinkVoorzitter
9RondvraagVoorzitter
10SluitingVoorzitter

Vergaderstukken opvragen

Wanneer mensen er prijs op stellen om de overige vergaderstukken vooraf te ontvangen dan kunnen zij dat melden via secretaris@fczutpen.nl. Zij krijgen de stukken dan op uiterlijk 9 november toegestuurd.

Inbreng leden

Van de leden wordt verwacht dat zij een eventuele inbreng n.a.v. de vergaderstukken of voor de rondvraag vóór donderdag 16-11-2023 om 20.00 uur hebben gemaild aan secretaris@fczutphen.nl.

Voordragen tegenkandidaten

Tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen conform de statuten (Art. 9 lid 2.a) door tenminste 5 personen worden voorgedragen mits deze hiervan tenminste 3 dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris van het bestuur via secretaris@fczutphen.nl.

Vind ik leuk 1