blok-oranje-rood.png

Statuten en huishoudelijk reglement

blok-oranje-rood.png

Statuten

Artikel 1. Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

 1. De vereniging is genaamd: De voetbalvereniging F.C. Zutphen, hierna te noemen: “de vereniging”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zutphen. De vereniging is tot stand gekomen door de fusie van W.H.C.Z. (Wilhelmina Hercules Combinatie Zutphen), oorspronkelijk opgericht op één juli negentienhonderd zevenennegentig en SV Zutphen (Sportvereniging Zutphen), oorspronkelijk opgericht op veertien augustus negentienhonderd eenentwintig.
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland

Artikel 2. Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli van ieder jaar tot en met dertig juni van het jaar daarop volgend.
 3. De vereniging is opgericht op één juli tweeduizend en zes.

Artikel 3. Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna te noemen: “KNVB”);
  b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
  c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren en het doen houden van trainingen;
  d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en het in stand houden daarvan. Bij het bereiken van de doelstelling wordt geen onderscheid wordt gemaakt tussen zaterdagvoetbal, zondagvoetbal en/of zaal voetbal.
 3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4. Lidmaatschap

 1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. De leden zijn onderverdeeld in juniorleden en seniorleden. Juniorleden zijn de leden onder de achttien jaar. Seniorleden zijn de leden vanaf achttien jaar.
  b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging.
 2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.
  b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
  c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “lid van verdienste” of “erelid” verlenen.
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen

 1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
 3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 7. De leden en de (vrijwillige) medewerkers zijn gehouden:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  c. de belangen van de vereniging niet te schaden.
  d. de gedragscode ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag minderjarigen in het vrijwilligers werk na te leven. Niet naleven ervan kan aanleiding zijn tot het opleggen van sancties aan de overtreder. Het bevoegd gezag hanteert hierbij de geformuleerde algemene definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag en de gedragscode voor vrijwilligers. De procedure van het opleggen van sancties zal geschieden conform de regels van het tuchtreglement vrijwilligerswerk, waarvan de uitvoering in handen is van een daarvoor, door de Algemene ledenvergadering of bevoegd gezag, ingestelde tuchtcommissie seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Artikel 6. Straffen

 1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, alsmede de gedragscode seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.
 3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
 4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
  4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
  5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.
  b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
  c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd.
 5. 5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.
 7. a. Indien in een Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de algemene vergadering, tenzij in het Tuchtreglement een andere termijn is vermeld.
  b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7. Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  b. door opzegging door het lid, hetgeen schriftelijk moet gebeuren aan het bestuur;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
 2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtreglement anders is bepaald.
 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  a. in de gevallen in de statuten genoemd;
  b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen;
  c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
  1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;
  3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
 5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
  b. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit artikel.
  c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 8. Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of
  reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
  behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 – Bestuur

 1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter zal in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering met In achtneming van het hiervoor bepaalde.
  b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. a. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het bestuur bevoegd. Daarnaast kunnen door tenminste vijf leden tegenkandidaten worden voorgedragen mits deze hiervan tenminste drie dagen voor de algemene vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris van het bestuur.
  b. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
  c. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
  d. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving – mededeling aan de leden.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap;
  b. door bedanken.

Artikel 10 – Bestuursbevoegdheid

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aan gaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 6. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
  a. Het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag of waarde te boven gaande;
  b. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende zaken;
  c. Het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  d. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  e. Het aangaan van dadingen;
  f. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van een arbitrale procedure, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die maatregel, die geen uitstel kunnen lijden.

Artikel 11 – Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.
 4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
 5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen van de KNVB bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 12 – Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met en toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
  b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen na komen.
 3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 13 – Geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  c. subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Het bestuur stelt een overgangsregeling voor, waarin in een tijdsbestek van drie jaar gerekend vanaf één juli tweeduizend zes, de contributieverschillen die er als gevolg van de fusie zijn op een gelijkmatige wijze worden gelijkgetrokken.
 3. Het bestuur heeft de bevoegdheid om gehele dan wel gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van contributie te verlenen.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 14 – Besluiten van organen van de vereniging

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid andere wensen heeft, onverminderd het anderszins in deze statuten bepaalde.
 4. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
 5. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
 6. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
  1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen
  2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
  3. wegens strijd met een reglement.
  b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 5 onder b wordt gedoeld.
 7. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
 8. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 – Algemene vergaderingen

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt via de website van de vereniging. Onverminderd het in de vorige volzin bepaalde, kan de bijeenroeping voor een algemene vergadering daarnaast ook plaatsvinden door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. Jaarverslag van het de bestuur;
  c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar van het bestuur, toe te lichten door de penningmeester;
  d. Verslag van de kascommissie;
  e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
  f. Vaststelling van de contributies;
  g. Vaststelling van de begroting;
  h. Verkiezing en benoeming bestuursleden;
  i. Verkiezing en benoeming leden van de kascommissie;
  j. Rondvraag.

Artikel 16 – Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daar in.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. Wordt ook op deze wijze niet in een notulist voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17 – Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
  b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.
  c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
 2. Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht om het volgende aantal stemmen uit te brengen. Juniorleden hebben ieder één stem. Seniorleden hebben ieder twee stemmen.
 3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
 4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
 5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de notulist aangetekend in het notulenregister terwijl er melding wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming vraagt.
 7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
  – blanco uitgebracht zijn;
  – onleesbaar zijn;
  – op enigerlei wijze ondertekend zijn;
  – iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht;
  – voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; of
  – andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
  b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18 – Statutenwijziging

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd op geroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad en/of website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle le den aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of website. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.
 6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Artikel 19 – Ontbinding en vereffening

 1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1, lid 2 en lid 4 van overeenkomstige toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
  b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
 4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
 5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de KNVB.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 20 – Reglementen

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.
 4. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de algemene vergadering.
 5. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging schriftelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering gepubliceerd op de website van de vereniging. Onverminderd het in de vorige volzin bepaalde, kan de wijziging daarnaast ook worden gepubliceerd in het clubblad en/of kan een afschrift hiervan aan alle leden worden toegezonden.

Huishoudelijk reglement

behorende bij de statuten van de Voetbalvereniging “FC Zutphen”, gevestigd te Zutphen, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, d.d. 23 april 2012.

Artikel 1. Verenigingskenmerken.

De kleuren van de vereniging zijn Rood-oranje-zwart. De hoofdkleuren van het shirt zijn rood-oranje, van de broek zwart en van de kousen rood-oranje. De vereniging bestaat uit een zaterdagafdeling, een zondagafdeling en een zaalvoetbalafdeling.

Artikel 2. Begunstigers.

Het bestuur heeft de bevoegdheid aan begunstigers vanwege de grootte van hun bijdrage geheel of gedeeltelijk vrijstelling van het betalen van entree gelden te verlenen.

Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap.

 1. De aanvraag tot verkrijging van het lidmaatschap geschiedt via door het bestuur ter beschikking gestelde formulieren met vragenlijst. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd, speciaal met betrekking tot de gegevens omtrent het lidmaatschap bij een andere vereniging, voorafgaande aan deze aanvraag. Met vereniging wordt bedoeld elke sportvereniging. Een door het bestuur ontworpen verklaring waarin tot uitdrukking moet komen dat de wettelijke vertegenwoordiger van een junior- of pupillid bekend is en akkoord gaat met de statuten en het huishoudelijk reglement wordt door betreffende wettelijke vertegenwoordiger ondertekend.
 2. De secretaris maakt de aanmelding van nieuwe leden, zo mogelijk eens per maand, bekend op de wijze als door het bestuur voor zodanige bekendmakingen zal zijn bepaald of delegeert dit aan de ledenadministratie.
 3. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder lid, onder opgave van redenen, schriftelijk bezwaar indienen tegen de toelating. Na het verstrijken van deze termijn en indien er geen bezwaren zijn ingediend, wordt de kandidaat automatisch ingeschreven als lid.
 4. Indien tot toelating wordt besloten wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager of diens wettelijke vertegenwoordiger. Voorts wordt de toelating bekend gemaakt op deze wijze als omschreven in lid 2 van dit artikel. Een met redenen omklede afwijzende beschikking wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 5. Het bestuur is bevoegd aan de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden, betrekking hebbend op de sportbeoefening binnen de vereniging, te verstrekken.

Artikel 4. Leden.

De vereniging bestaat uit;

 • Pupillen (zij die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt)
 • Junioren (zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt)
 • Senioren (zij die 18 jaar en ouder zijn)
 • Niet spelende leden
 • Leden van verdienste
 • Ereleden

Artikel 5. Einde van het lidmaatschap.

De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk minstens vier weken voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden aan de secretaris van de vereniging of op het administratieadres. Het lidmaatschap eindigt dan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar (=01 juli), waarin wordt opgezegd. Men heeft contributieplicht tot het einde van het seizoen tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 6. Het bestuur.

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder der vereniging. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen indien de vergadering naar zijn mening geacht kan worden voldoende ingelicht te zijn, doch hij is verplicht deze weer te hervatten, indien met 1/3 deel der uit te brengen stemmen het verlangen daartoe kenbaar wordt gemaakt.

Artikel 7.

De secretaris voert de administratie van de vereniging voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij houdt de ledenlijst bij, uit welke lijst de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. De secretaris laat de notulen c.q. genomen besluiten ter bekrachtiging medeondertekenen door de voorzitter. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. De stukken van het lopende jaar worden door hem bewaard. Na afloop van het verenigingsjaar worden voorgenoemde stukken toegevoegd aan het verenigingsarchief waarover de secretaris het beheer voert.

Artikel 8.

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor het innen van de contributie en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de bezittingen en schulden der vereniging ten allen tijde aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijk bewijs van kwijting. Gelden, welke niet nodig zijn voor de bestrijding van de lopende uitgaven, worden door hem (niet speculatief) belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Op de gewone algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een begroting in, betreffende ontvangsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. Hij is verplicht inzage van en inlichtingen over zijn administratie te verstrekken aan het bestuur, dat hem ten allen tijde ter verantwoording kan roepen. De penningmeester voert, in opdracht van het bestuur de supervisie over het financieel-economisch gebeuren met betrekking tot het verenigingsclubhuis. Hij kan een deel van zijn taak delegeren na overleg met en toestemming van het bestuur.

Artikel 9.

Het bestuur is niet gerechtigd, zonder daartoe door de algemene ledenvergadering te zijn gemachtigd, besluiten te nemen, overeenkomsten en verdere zaken aan te gaan indien daarmede een belang of een waarde van meer dan € 15.000,– gemoeid is. Met uitzondering van het aanstellen van trainers. Het bestuur is gemachtigd € 15.000,– uit te geven buiten de begroting om.

Artikel 10. Vergaderingen.

Dag, plaats en uur van aanvang van algemene vergaderingen worden door het bestuur vastgesteld. De algemene ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping eventueel de kandidaat. Van groot belang is het er naar te streven, dat bij verkiezingen van bestuursleden steeds dubbeltallen zijn gesteld. De bestuurskandidaat moet, evenals tegenkandidaten, op het moment van verkiezing tenminste één jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn. Ontheffing hiervan kan tijdens de ledenvergadering door de leden worden verleend.

Artikel 11.

Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet ten minste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, terwijl bovendien de aanwezigheid van één lid van het dagelijks bestuur (Voorzitter, secretaris, penningmeester) een noodzaak is.

Artikel 12. Stemmingen.

De voorzitter benoemt tijdens een algemene vergadering een commissie van 3 leden, die als stemopnemer zal fungeren, die zich er van heeft te overtuigen dat het aantal stembiljetten gelijk is aan dat van het tegenwoordig zijnde aantal stemgerechtigde leden, de stembiljetten zal openen en de uitslag der stemmingen bekend zal maken. Ongeldige stemmen worden voor de bepaling van de meerderheid afgetrokken van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 13. Commissies.

Er kunnen de volgende commissies zijn;
a. seniorencommissie
b. jeugdcommissie
c. kascommissie
d. redactie- en publiciteitscommissie
e. activiteitencommissie
f. vrijwilligerscommissie
g. sponsorcommissie
h. commissie van advies
i. strafcommissie
j. andere commissies

Deze commissies en eventuele subcommissies kunnen door de algemene ledenvergadering worden ingesteld of door het bestuur worden benoemd. De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Nieuwe plannen van de commissies hebben ten allen tijde goedkeuring van het bestuur nodig.

Het bestuur heeft de supervisie over de commissies, heeft ten allen tijde het recht een commissie tot de orde te roepen, te ontbinden of richtlijnen te verstrekken volgens welke men dient te handelen. Het bestuur is verplicht bij ontbinding van een commissie op de algemene vergadering zijn handelingen en maatregelen te verantwoorden en te motiveren.

De commissies worden /of op de algemene ledenvergadering voor onbepaalde tijd gekozen of/ door het bestuur voor onbepaalde tijd benoemd.

Artikel 14. Seniorencommissie.

De seniorencommissie bestaat uit ten minste 3 meerderjarige leden. Zij is belast met de samenstelling van de seniorenelftallen en verantwoordelijk voor de begeleiding van deze elftallen en verricht werkzaamheden die met de samenstelling en begeleiding verband houden. Dit alles in goed overleg met de elftalleider. De samenstelling en begeleiding van het eerste, tweede elftal en eventueel het derde elftal, van de zaterdagafdeling en de zondagafdeling kunnen door het bestuur worden gedelegeerd aan de leider, trainer of coach. Het leiderschap van de lagere elftallen kan geschieden door middel van een vaste leider per elftal dan wel via het zogenaamde rouleringssysteem. Bij afwezigheid van de elftalleider wordt het leiderschap waargenomen door de aanvoerder. Aan het begin van het voetbalseizoen worden hieromtrent door het bestuur, leiders en leden van de technische commissie afspraken gemaakt.

Artikel 15.

De opstelling van de elftallen of de namen van de spelers waarover men denkt te moeten beschikken dienen uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd bekend te zijn gemaakt op de wijze zoals dat te doen gebruikelijk is, daarbij tevens in achtnemend de regels, die gelden ten aanzien van de tijd en plaats van de wedstrijd en bij uitwedstrijden de tijd en de plaats van vertrek. Indien een speler als reserve c.q. wisselspeler is aangewezen impliceert dit dat hij gedurende de wedstrijd een uitgevallen speler vervangt.

Voor de wedstrijd worden omtrent de vervanging afspraken gemaakt. Zolang een wedstrijd niet is aangevangen kan de seniorencommissie c.q. de trainer-coach of leider, iedere door bericht van verhindering opengevallen plaats aan een andere speler dan de reserve toekennen.

Spelers en reserves dienen bij het inzenden van het bericht van verhindering de daarvoor aangegeven procedure en de gestelde termijn in acht te nemen. Bij verzuim van het tijdig inzenden van bericht van verhindering kan tot het nemen van maatregelen t.a.v. degene die het verzuim pleegt worden overgegaan. De wedstrijdsecretaris(sen) ziet (zien) er op toe dat de in artikel 14 en artikel 15 van het huishoudelijk reglement omschreven regelingen en bepalingen worden gerealiseerd.

Artikel 16. Jeugdcommissie.

De jeugdcommissie bestaat uit ten minste 3 meerderjarige leden. De jeugdcommissie is belast met het samenstellen van de junioren – en pupillenelftallen, de leiding geven aan de jeugd gedurende wedstrijden en oefeningen in de ruimste zin van het woord, alsook belast met de organisatie van verdere activiteiten ten behoeve van de jeugd. Het bekend maken van de elftallen, de tijd van vertrek en wat dies meer zij, geschiedt overeenkomstig hetgeen is gesteld in artikel 14 van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 17. Kascommissie.

De kascommissie bestaat uit ten minste 2 meerderjarige leden en 1 plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Zij is gehouden ten minste eens per jaar, steeds voor de algemene ledenvergadering, de kas, boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt aan het bestuur en de jaarvergadering verslag uit gebracht en indien de commissie termen aanwezig acht om de penningmeester decharge te verlenen adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de algemene jaarvergadering te doen. De commissie kan het bestuur voorstellen doen inzake het financiële beleid. Slechts één van de gekozen of benoemde leden is terstond herkiesbaar of herbenoembaar.

Artikel 19. Redactie – en publiciteitscommissie.

De redactie – en publiciteitscommissie bestaat uit ten minste 3 leden, waarvan de meerderheid meerderjarig is en waarvan 1 lid als eindredacteur optreedt. Zij is belast met het samenstellen van het cluborgaan eventueel cluborganen, het opzetten en onderhouden van de website en het verzorgen van publiciteit binnen en buiten de vereniging. De leden van de cluborgaancommissie werken onder supervisie van de eindredacteur, die op zijn beurt verantwoording schuldig is aan het bestuur.

Artikel 20. Activiteitencommissie.

De activiteitencommissie bestaat uit ten minste 3 meerderjarigen. Zij is belast met de opdracht studie te maken van en uitvoering te (laten) geven aan plannen tot verdere op – en uitbouw van het verenigingsleven mede op grond van in het bestuur levende wensen.

Artikel 21. Vrijwilligerscommissie

De vrijwilligerscommissie bestaat uit tenminste 3 meerderjarigen. Zij is belast met het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid en het daadwerkelijk ondersteunen van de commissies binnen te vereniging met betrekking tot het werven en selecteren van vrijwilligers

Artikel 22. Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit tenminste 3 meerderjarigen. Zij is belast met het bijeenbrengen van gelden door middel van sponsoring. Sponsoringgelden dienen zo veel mogelijk te worden gebruikt voor extra voorzieningen voor selectieteam en anderen, van zowel de zaterdagafdeling als de zondagafdeling, om het voetbal niveau naar een hoger plan te brengen. De sponsorcommissie heeft geen invloed op de besteding van gelden, maar zal er wel voor waken dat de belangen van de sponsoren niet worden geschaad.

Artikel 23. Commissie van advies

Het bestuur kan zich ter zijde laten staan door een commissie van advies, welke zij zelf benoemt. Zij bepaalt zelf het aantal leden van de commissie. De commissie van advies kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Artikel 24. Technische Commissie

De technische commissie bestaat uit tenminste 3 meerderjarigen. Zij is belast met het ontwikkelen van een technisch beleid en ondersteunt de jeugd- en seniorenafdeling bij de uitvoering van dat beleid. De faciliteiten van selectie-elftallen van de zaterdag- en zondagafdeling zijn gelijk, afgezet tegenover het niveau waarop men speelt, conform de klasse waarin men uitkomt.
Bijzondere en/of extra faciliteiten worden slechts dan gegeven als daarvoor voldoende sponsering beschikbaar is. Deze bijzondere faciliteiten worden derhalve niet uit de reguliere inkomsten betaald. Niet-selectieteams bij de zaterdag- en zondagafdeling worden geformeerd overeenkomstig wensen van de betrokken spelers (zogenaamde ‘vriendenteams’ mogen worden geformeerd).
Jeugdspelers krijgen voor de overgang naar de senioren een adviesgesprek, geïnitieerd door de Technische Commissie. De jeugdspeler zelve heeft uiteindelijk het laatste woord. De procedure in deze moet zeer transparant zijn, om onnodige touwtrekkerij tussen zaterdag- en zondagafdeling te voorkomen.
Elke geleding heeft zijn eigen wedstrijdsecretariaat: jeugdafdeling, damesafdeling, zaalafdeling, zaterdagafdelingsenioren en zondagafdeling-senioren. Er is één overkoepelende Technische commissie.

Artikel 25. Strafcommissie

Het bestuur kan zich terzijde laten staan door een strafcommissie, welke zij zelf benoemt en welke commissie zal moeten bestaan uit maximaal 3 meerderjarige leden. Het bestuur dient de strafcommissie van uitvoerige en objectieve informatie te voorzien. De strafcommissie vergadert zo vaak als nodig is. De straf welke een lid wordt opgelegd wordt het betrokken lid, na hoor en wederhoor, door de voorzitter of door de secretaris schriftelijk meegedeeld. Bij schorsing wordt de termijn van schorsing in het schorsingsbesluit vermeld. Beroep tegen de opgelegde straf, anders dan royement, kan binnen 10 dagen na de schriftelijke aanzegging worden aangetekend bij de secretaris van de vereniging. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld op de eerstkomende bestuursvergadering persoonlijk de reden van zijn beroep nader te motiveren. Het bestuur is gerechtigd de mate van de opgelegde straf te herzien, doch niet eerder dan na ruggespraak te hebben gehouden met de leden van de strafcommissie.

Artikel 26. Contributie.

Ieder lid machtigt de penningmeester voor de betaling van zijn of haar contributie. Zoniet dan is deze speler niet speelgerechtigd totdat de machtiging is verstrekt. De contributie gaat in op de eerste van de maand volgende op de maand van inschrijving als lid.

Artikel 27. Omgangsregels.

De vereniging FC Zutphen heeft omgangsregels afgesproken, die elk nieuw lid middels een info-map krijgt aangeboden, en die ook vermeld staan op de website van de vereniging en die zijn opgehangen in het clubhuis. Iedereen, ook bezoekers, worden geacht zich hieraan te houden. Op dezelfde wijze worden zowel leden alsook de (vrijwillige) medewerkers geïnformeerd over de gehanteerde gedragscode binnen de vereniging. In het kader van grensoverschrijdend gedrag is een meldprotocol opgesteld, die elk nieuw lid krijgt overhandigd en die staat vermeld op de website van de vereniging.

Artikel 28. Verhalen van schade op leden.

Indien een lid door verwijtbaar gedrag schade veroorzaakt ten laste van de vereniging, kan deze schade worden verhaald op de veroorzaker. Dit na het oordeel van het bestuur. Het bestuur dient het lid hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Het lid heeft het recht van hoor en wederhoor. Het lid, waarop het bestuur de schade wil verhalen, kan tegen het bestuursbesluit in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend.
Het niet betalen van de schade kan tot gevolg hebben dat het lid wordt geschorst totdat de betaling heeft plaatsgevonden. De schorsing kan maximaal 1 jaar duren, daarna volgt ontzetting uit het lidmaatschap. Ook na de ontzetting uit het lidmaatschap blijft de vordering bestaan.

Artikel 29. De commissie van beroep.

De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste 3 meerderjarigen. Het bestuur dient de Commissie van Beroep van uitvoerige en objectieve informatie te voorzien. De Commissie van Beroep vergadert zo vaak als nodig is. De Commissie van Beroep zal na hoor en wederhoor tot haar besluit komen en dit schriftelijk kenbaar maken aan het betreffende lid en het bestuur.

Artikel 30. Wijziging van het huishoudelijk reglement

Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt op dezelfde wijze toegepast als een wijziging van de statuten, met dien verstande dat van een wijziging van het huishoudelijk reglement geen notariële akte behoeft te worden opgemaakt.

Artikel 31. Slotbepalingen.

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.
Ieder lid wordt bij toetreding een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter hand gesteld, eventueel tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen prijs.
De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement mits niet in strijd komende met de statuten.

Statuten en huishoudelijk reglement FC Zutphen (pdf)