Privacybeleid FC Zutphen

FC ZUTPHEN, gevestigd aan Meijerinkpad 1 te Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
FC ZUTPHEN
Sportpark ’t Meijerink
Meijerinkpad 1
7207 ED Zutphen www.fczutphen.nl

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@fczutphen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
FC ZUTPHEN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt FC ZUTPHEN persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u een FC ZUTPHEN lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
 • Wanneer u producten en/of diensten van FC ZUTPHEN afneemt. Dit kan via onze (web)winkel, het secretariaat en de website;
 • Wanneer u contact heeft met FC ZUTPHEN. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites (inclusief apps), inlogt op uw account indien van toepassing, of ons via sociale media benadert;
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van diensten en marktonderzoek;
 • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media, waarbij FC ZUTPHEN rekening tracht te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps indien van toepassing).

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@fczutphen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FC ZUTPHEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
 • Aanvraag van VOG
 • Opmaken van vrijwilligersovereenkomsten
 • Opstellen sponsorcontracten
 • Verzenden van onze Nieuwsbrief
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
 • Vermelding van namen van leden in de diverse (vrijwillige) functie(s) binnen de vereniging op de website fczutphen.nl
 • Vermelding naam van leden op teampagina’s* website fczutphen.nl
 • In alle niet hiervoor genoemde situaties, die noodzakelijk zijn binnen de vereniging

*Privacy level kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App

Geautomatiseerde besluitvorming
FC ZUTPHEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/vrijwilliger van FC ZUTPHEN) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
FC ZUTPHEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FC ZUTPHEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FC ZUTPHEN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FC ZUTPHEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@fczutphen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FC ZUTPHEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FC ZUTPHEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de FC ZUTPHEN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zullen handelen conform de opgegeven instructies.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@fczutphen.nl.

Sociale Media, foto’s, video, film, etc..
FC ZUTPHEN gaat graag, via het web en (eigen) sociale media kanalen, in dialoog met leden, klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten.

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via sociale media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. FC ZUTPHEN volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant FC ZUTPHEN zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. FC ZUTPHEN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, FC ZUTPHEN (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.

FC ZUTPHEN is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociale mediakanalen of de content op zijn sociale media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met FC ZUTPHEN via secretaris@fczutphen.nl

Binnen FC ZUTPHEN is het niet toegestaan foto’s of opnames te maken in de kleedruimtes of doucheruimtes, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.

FC ZUTPHEN heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op andere kanalen dan die door FC ZUTPHEN zelf worden beheerd. Indien je van mening bent dat FC ZUTPHEN hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met FC ZUTPHEN via secretaris@fczutphen.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. FC ZUTPHEN zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen.

Wees u er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op Sociale media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft de vereniging geen verantwoordelijkheid, tenzij door FC ZUTPHEN zelf is geplaatst.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van FC ZUTPHEN. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. FC ZUTPHEN raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
FC ZUTPHEN past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze actueel te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. FC ZUTPHEN raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal FC ZUTPHEN er alles aan doen u per e-mail en/of via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of FC ZUTPHEN wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via: secretaris@fczutphen.nl

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u deze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk zodat u gebruik kunt maken van functionaliteiten van de website. Door middel van andere cookies wordt informatie over uw websitegebruik bijgehouden.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Cookies om gebruik van de website te kunnen meten
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu met hulp van cookies te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken.
Voor de cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven; zie in de lijst met cookies hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Cookies in-/uitschakelen
Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kun u het opslaan daarvan tegengaan. Als u meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dient u de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat verandert er als ik de cookies uitzet?
Cookies zorgen er onder andere voor dat een website correct wordt weergegeven en het bezoek gebruiksvriendelijk is. Als u de cookies ‘uitzet’, dan kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruik maken.

Kom u er niet uit?
Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder.

Chrome
Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u op de link hieronder.
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Internet Explorer
Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u op de link hieronder.
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox
Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u op de link hieronder.
http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen?s=cookies&r=2&as=s

Safari
Voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u op de link hieronder.
http://support.apple.com/kb/PH5042

Pin It on Pinterest