Onderwerp
FC Zutphen kledingfonds

Clubkleding in bruikleen

Alle leden uniforme kleding

In de algemene ledenvergadering voorjaar 2009 heeft FC Zutphen besloten tot het invoeren van een FC Zutphen kledingfonds. De redenen hiervoor zijn:

 • FC Zutphen streeft naar een uniforme kledinglijn
 • Het is fiscaal veel voordeliger om als club eigenaar te zijn van de kleding
 • Door de grote aantallen heeft FC Zutphen prijsafspraken kunnen maken, die er voor zorgen dat het voor elk lid uiteindelijk goedkoper is om via het kledingfonds de clubkleding verstrekt te krijgen, dan de kleding zelf aan te moeten schaffen
 • De totale kosten voor wat betreft de aanschaf van de clubkleding heeft een dusdanige hoogte bereikt, dat de financiering een probleem werd en een onevenredig deel van de algemene middelen in beslag nam.
 • Door dit solidariteitsprincipe te hanteren verdwijnt als vanzelf de rechtsongelijkheid die zich op dit moment in deze voor doet. (Gesponsorde teams versus niet-gesponsorde teams
Uitgangspunten van het FC Zutphen kledingfonds

FC Zutphen heeft zich ten doel gesteld om alle teams te voorzien van uniforme kleding. Hieronder wordt verstaan een shirt, broekje en kousen. In overleg ook met de plaatselijke leveranciers (Harbach en Houx) is gekozen voor de Sydney-lijn, afkomstig van de firma Hummel. Voor de selectieteams wordt er buiten de shirts, broekjes en kousen uitgebreidere kledingpakketten verstrekt (overeenkomstig de klasse waarin men speelt).

FC Zutphen stelt aan het begin van het seizoen de clubkleding in bruikleen ter beschikking aan de leden en blijft te allen tijde eigenaar van de clubkleding.

Spelende-leden storten per jaar een vast bedrag in het kledingfonds:

 • Mini’s: € 12,= per jaar (€ 1,00 per maand)
 • Pupillen: € 18,= per jaar (€ 1,50 per maand)
 • Junioren: € 21,= per jaar (€ 1,75 per maand)
 • Senioren: € 24,= per jaar (€ 2,= per maand)

Kosten van vermissing van in bruikleen verstrekte kleding worden aan de gebruiker in rekening gebracht.

Goede kleding kan meerdere jaren verstrekt worden en broekjes en shirtjes die te klein geworden zijn, kunnen omgeruild worden voor een passende maat.

Gemaakte afspraken
 • De clubkleding is en blijft eigendom van FC Zutphen en wordt beheerd door de kledingcommissie van FC Zutphen, in het bijzonder door de kledingbeheerders.
 • De wedstrijdkleding wordt aan het begin van de competitie per team in een teamtas uitgereikt door de kledingbeheerders aan de verantwoordelijke van het desbetreffende team, aan te wijzen door het team.
 • De verantwoordelijke van het team tekent voor ontvangst van de tenues een bruikleenovereenkomst in tweevoud. Eén ondertekend exemplaar houdt men zelf, het andere wordt gedocumenteerd door de kledingfondscommissie.
 • Wisseling van teamverantwoordelijke (gedurende het seizoen) heeft geen invloed op verplichtingen van het team/verantwoordelijke.
 • De teamleden zijn zelf verantwoordelijk voor het goed beheren en netjes houden van de ter beschikking gestelde tenues. Tenues behoeven gedurende het seizoen niet bij elkaar te worden bewaard, maar blijven wel gebonden aan het team waaraan ze zijn uitgereikt.
 • De tenues mogen uitsluitend gebruikt worden bij (sport-) activiteiten van FC Zutphen.
 • De leden van een team (inclusief de wisselspelers) zijn verplicht de ter beschikking gestelde clubkleding tijdens de wedstrijd te dragen. In wedstrijden waarbij de tegenpartij een soortgelijk tenue heeft, wordt door de kledingbeheerder(s) reserveshirts ter beschikking gesteld.
 • De leden van een team handelen overeenkomstig de afspraken die op team niveau zijn gemaakt. De shirts worden het liefst ‘collectief’ gewassen, maar dit is geen verplichting (meer).
 • Het materiaal van de kleding is van dien aard dat het niet meer gestreken behoeft te worden. (Niet strijken dus: het kan zelfs schade veroorzaken aan de kleding!)
 • Of iemand aansprakelijk wordt gesteld voor beschadiging van de kleding is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
 • Bij vermissing en/of beschadiging dient de verantwoordelijke direct de kledingbeheerders in te lichten, te weten: Riny de Haan, dan wel Alda Tijmans, dan wel Dik Vosselman.
 • Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingfondscommissie.
 • De teamverantwoordelijke levert de tenues (compleet, heel en schoon) aan het einde van de competitie op het afgesproken moment ter controle weer in bij de kledingbeheerders. Samen met de kledingbeheerders wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in goede staat verkeert. Indien gewenst beheert het team zelf tijdens de zomerstop de kleding.
 • De kleding is eerst gewassen alvorens deze wordt ingeleverd.
 • Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag vermeld op de bruikleenovereenkomst. (75% van de aanschafwaarde in het eerste jaar, 50% in het tweede jaar en 25% in het derde jaar.)
 • De kosten voor missende kleding dient door het team vergoed te worden. Iedere speler draagt zijn deel bij, dit door de prijs van de te vervangen kleding te delen door het aantal spelers. (Tenzij aantoonbaar hiervoor een individueel lid kan worden aangewezen. In dat geval is het de betrokkene die de kleding vergoedt.)
 • Beschadigde kleding wordt door de kledingbeheerder beoordeeld. Schade door schuld wordt op het team verhaald, dan wel op de betrokken speler. (Naar oordeel van de kledingbeheerder.)
Kledingcommissie

Om het geheel in goede banen te leiden is een kledingcommissie in het leven geroepen. Deze valt onder de portefeuille ‘Facilitaire zaken’. (Portefeuillehouder: Addy Garritsen; email: facilitairezaken@fczutphen.nl)
De commissie bestaat verder uit:

 • Riny de Haan
 • Alda Tijmans
 • Dick Vosselman
 • Theo Heuvelink
 • Wilfred Welmers

Bekijk hier de pagina van de kledingcommissie.

Pin It on Pinterest