Energie en inkoop

Tijdens een bespreking met Cleantech Center op vrijdag 24 februari jl. is ons het plan voorgelegd om te komen tot beheersing van de uitgaven aan energie. Het onderzoek zal vanaf 7 maart a.s. door Cleantech Center in samenwerking met Saxion Hogescholen worden uitgevoerd. De eerste resultaten worden tegen het einde van deze maand verwacht.

Onder leiding van Addy Garritsen inventariseren een aantal leden de inkoop van onze goederen. Met name de kantine inkopen zullen worden doorgelicht. De eerste bevindingen zijn inmiddels duidelijk.

Kunstgras

De discussie over het kunstgras is door de uitzending van Zembla op 15 februari jl. opnieuw in de belangstelling komen te staan. Momenteel is er overleg met de Gemeente Zutphen, als eigenaar van de velden. Ook andere verenigingen met kunstgrasvelden zijn hierbij betrokken. Tot op heden volgen zowel de gemeente Zutphen en de betrokken verenigingen de uitkomsten van het rapport RIVM van eind verleden jaar. In toenemende mate ontvangen wij berichten waarbij ouders/leiders/teams hun voorkeur voor trainen en spelen op een grasveld kenbaar maken. Waar mogelijk zullen wij de verzoeken om op gras te trainen/spelen inwilligen. Inmiddels heeft ook een Europese onderzoekscommissie geconcludeerd dat het kunstgras geen bedreiging is voor de gezondheid.

Inrichting kantine

Terry Klein Nagelvoort en Theo Heuvelink hebben tijdens de bestuursvergadering van 23 februari jl. een eerste presentatie laten zien van hun plannen om met name het bargedeelte van de kantine anders in te richten. Terry en Theo gaan de komende tijd de ideeën en de planning verder uitwerken.

Verhuur van complex

De komende periode worden acties ondernomen om de verhuur van onze accommodatie onder een bredere aandacht te brengen. Een digitale brochure met de mogelijkheden is praktisch gereed en zal onder andere worden verzonden aan leden, sponsoren en via social media. Mocht u interesse hebben in de mogelijkheden, dan kunt u nu al informatie verkrijgen via Addy Garritsen.

In bovenstaand kader is er een vertegenwoordiger geweest van UEFA/KNVB om ons complex te inspecteren als een trainingslocatie voor teams die deelnemen aan het EK-vrouwenvoetbal deze zomer van 16 juli tot 6 augustus in Nederland.

Daarnaast zijn er inmiddels diverse organisaties die hun belangstelling al kenbaar hebben gemaakt of reeds concrete afspraken hebben staan.

Nieuwe secretaris

René Bickes heeft tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in november 2016 te kennen gegeven aftredend bestuurslid te zijn als secretaris in november 2017. Het bestuur is dan ook op zoek naar een vervang(st)er voor hem.

Veel voetbalplezier namens het bestuur,

Hans van Bel,
voorzitter