Agenda Algemene Ledenvergadering 25 november

1. Opening
2. Vaststellen van de notulen algemene ledenvergadering van 26 november 2018 en 27 mei 2019.
3. Jaarverslag 2018 – 2019
4. Voetbalzaken
5. Financiële zaken
a. Financieel jaarverslag over het boekjaar 2018 – 2019
b. Verslag kascommissie
c. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten
d. Presentatie verhouding Stichting en Vereniging (door Richard van Leeuwen)
6. Trekking/uitloting Obligatie De Beker’ ( door Huib Den Hertog)
7. Verkiezing en benoeming bestuursleden (door Wilfred Welmers)
Aftredend en herkiesbaar:
– Addy Garritsen, Facilitaire Zaken | Jeroen Bleumink, Voetbalzaken
Afredend en niet herkiesbaar:
– Ivo Pelgrim, Penningmeester
Afredend en niet benoembaar:
– Hans van Bel, Voorzitter
Vacant:
– Bestuurslid Communicatie | Bestuurslid Penningmeester | Bestuurslid Commercie | Voorzitter
Vacant (ondersteunende functie):
– Notulist
8. Bestuurskandidaten door het bestuur voorgedragen zijn:
Voor de functie van voorzitter draagt het bestuur voor: Herman Tuininga.
Voor de functie van communicatie draagt het bestuur voor : Peter Verheij

Tegenkandidaten hebben de mogelijkheid zich te melden conform de procedure beschreven in de Statuten,
Artikel 9. Dit kan vóór vrijdag 22 november 2019 via secretaris@fczutphen.nl
De Statuten zijn zichtbaar via de website van FC Zutphen.

Ten tijde van publicatie van deze agenda is het bestuur nog in gesprek met mogelijke kandidaten voor de functie van commercie en penningmeester. Naar verwachting zal er voor of tijdens de ALV meer bekend zijn en een mogelijke voordracht plaatsvinden.

9. Rondvraag.

De stukken liggen vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage of worden op verzoek toegezonden per e-mail (secretaris@fczutphen.nl)
Van de leden wordt verwacht dat zij een eventuele inbreng voor de rondvraag vóór vrijdag 22 november a.s. hebben gemaild aan: secretaris@fczutphen.nl

Het bestuur van FC Zutphen
Zutphen, 10 november 2019